Algemene voorwaarden.

Music and Gig

Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet via de webshop, afgegeven offertes van Music and Gig, hierna te noemen MaG en tevens op alle, al dan niet via de webshop gesloten, overeenkomsten tussen MaG en een contractspartner, hierna te noemen: “wederpartij”.

2.    Door het verstrekken van een opdracht verklaart wederpartij zich akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van wederpartij zijn derhalve niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Overeenkomst

3.    Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding door MaG.

4.    Alle transacties tussen MaG en wederpartij worden beschouwd als B2B transacties.

5.    MaG is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk acht ter uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.

Offertes en prijslijsten

6.    Alle offertes en prijslijsten van MaG zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes van MaG zijn, gerekend vanaf de datum dat deze zijn uitgebracht, veertien dagen geldig, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.

7.    Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. MaG behoudt zich het recht voor de prijzen zoals weergegeven in de offerte en prijslijsten te allen tijde – tot het moment dat betaling heeft plaatsgevonden – te mogen wijzigen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend als gevolg van valutawijzigingen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.

8.    Door MaG aan wederpartij verstrekte prijslijsten, offertes, toelichtingen en bevestigingen zijn vertrouwelijk en mogen derhalve niet aan derden (ter inzage) worden verstrekt. Alle schade die MaG lijdt doordat wederpartij in strijd met deze bepaling handelt, zal volledig op wederpartij worden verhaald.

Levering en risico

9.    Opgegeven (op-)levertijden gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Aflevering van producten door MaG en de overgang van het risico daarvan, vindt plaats af magazijn/bedrijf MaG. Op het moment dat de producten het magazijn/bedrijf van MaG verlaten gaat het risico van de producten over op wederpartij.

11. Transport vindt altijd plaats voor rekening en risico van wederpartij ook in het geval wederpartij MaG opdracht geeft het transport te verzorgen. Dit geldt tevens wanneer vervoerder aangeeft dat vervoersschade voor rekening en risico van afzender (MaG) komt.

Betaling

12. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling door wederpartij voorafgaand aan een levering per bank of contant bij levering plaats te vinden.

13. Indien wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling is wederpartij onmiddellijk in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling door MaG is vereist. Wederpartij is in dat geval naast de wettelijke handelsrente, eveneens buitengerechtelijke (incasso-)kosten verschuldigd, welke kosten in afwijking van art. 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 100,00 voor iedere gedeeltelijk, of volledig, onbetaald gelaten factuur.

14. Betaling geschiedt steeds zonder recht op opschorting en/of verrekening, tenzij de tegenvordering waarmee wederpartij wil verrekenen schriftelijk door MaG is erkend.

15. Door wederpartij gedane (deel-)betalingen strekken, ongeacht een door wederpartij vermeld kenmerk, eerst ter afdoening van de langst openstaande factuur.

Garantie, gebreken en klachtplicht

16. MaG garandeert dat door haar geleverde zaken, werkzaamheden en/of diensten geschikt zijn voor de door MaG beoogde toepassingen, die volgen uit de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Verdergaande garanties worden door MaG slechts verstrekt voor zover dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.

17. Indien sprake is van fabrieksgarantie en/of productaansprakelijkheid, is enkel de fabrikant aansprakelijk.

18. Indien een overeenkomst MaG verplicht tot aflevering van producten, dienen zichtbare gebreken door wederpartij direct bij ontvangst te worden vermeld op het (digitale) afleverdocument. Dit kan o.a. maar niet uitsluitend het vervoersdocument of de pakbon zijn. Tevens dient schriftelijk (email) bij MaG melding te worden gemaakt van de gebreken.

19. Overige (verborgen) gebreken dienen door wederpartij binnen 24 uur nadat dergelijke gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt, schriftelijk (email) bij MaG te worden gemeld. MaG hanteert een korte klachttermijn omdat niet tijdig klagen grote gevolgschade met zich mee kan brengen, hetgeen enkel met deze korte klachttermijn kan worden voorkomen.

20. Meldingen van gebreken die niet zijn voorzien van de originele aankoopfactuur worden door MaG niet in behandeling genomen.

21. Wederpartij heeft geen recht op herstel van gebreken voor zover deze zijn op systemen en apparaten die geleverd zijn in een project dat reeds is opgeleverd en waar een acceptatieformulier oplevering voor is getekend.

22. Indien wederpartij de mededeling heeft gedaan en de goederen daadwerkelijk niet aan de gegarandeerde eisen voldoen of gebreken vertonen is MaG verplicht, ter hare keuze, de goederen voor haar rekening te repareren of te vervangen. Alle logistieke kosten gemoeid met reparatie, vervanging of herstel komen voor rekening en risico van wederpartij.

23. Een beroep op het recht van reclame heft de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

Overmacht

24. In situaties van overmacht is MaG gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van deze situatie. Onder situaties van overmacht worden onder meer verstaan alle situaties die ten tijde van het sluiten van een overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer van MaG liggen. In geval van overmacht heeft wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

25. Noch MaG, noch derden waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, zijn jegens wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van enige schade, direct of indirect, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Een en ander behoudens schade ontstaan door opzet of grove schuld zijdens MaG.

26. De aansprakelijkheid van MaG wordt beperkt tot het factuurbedrag ter zake de betreffende opdracht. Indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

27. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien MaG voor desbetreffende schade is verzekerd, haar aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de assuradeur uit te keren bedrag. Een kopie van de polis met voorwaarden ligt voor wederpartij ter inzage op het kantoor van MaG.

Bedenktijd en herroepingsrecht

28.U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@musicandgig.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

29. MaG is verplicht de bestelde goederen binnen 30 dagen te leveren. Mocht MaG hierin in gebreken blijven dan heeft u het recht de bestelling kostenloos te annuleren.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

30. MaG heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door haar geleverde producten ter zake de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door MaG krachtens overeenkomst(en) aan wederpartij geleverde producten of krachtens een overeenkomst(en) ten behoeve van wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. In geval tussen MaG en wederpartij opeenvolgend en/of regelmatig transacties tot stand komen, vervalt het eigendomsvoorbehoud pas op het moment dat wederpartij alle vorderingen van MaG heeft voldaan. Wederpartij is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage.

31. MaG heeft een retentierecht op aan haar ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval MaG daarop een beroep doet, vervalt dit recht niet door het stellen van zekerheid door wederpartij.

Toepasselijk recht

32. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen (Weens Koopverdrag). De exclusieve bevoegdheid ter zake van geschillen tussen MaG en wederpartij komt toe aan de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen (Nederland) onverminderd het recht van MaG om voor een andere rechtbank, zo nodig een ander land, te kiezen.

5Algemene voorwaarden Verhuur

Music and Gig 

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Music
and Gig, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan; een
ieder met wie na schriftelijke of mondelinge overeenkomst een
samenwerkingsverband wordt aangegaan.
Onder het “gehuurde” wordt in deze voorwaarden verstaan; de
opdrachtovereenkomst vermelde apparatuur en materiaal.
Onder “gebruik” wordt in deze voorwaarden verstaan; het aanwenden
van het gehuurde overeenkomstig zijn normale toepassing.

Artikel 2 Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
installaties, adviezen, opdrachten en facturen.
Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd
na 30 dagen.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders
aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes
gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst.
Indien de overeenkomst mondeling tot stand komt, dan geldt de
schriftelijke bevestiging door de Opdrachtnemer, onder vermelding van
de datum of projectnaam, als bewijs van de overeenkomst.
Deze overeenkomst is gesloten voor de in de overeenkomst vermelde
periode.
Bij het vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst geldt een
gedeelte van een dag als een gehele dag, waarbij de periode na
middennacht mits onafgebroken ook als zijnde de dag van overeenkomst geldt.
Op verzoek van de opdrachtgever kan de Opdrachtnemer de overeenkomst
verlengen. Deze wordt dan onder dezelfde voorwaarden voortgezet.
Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid
van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 4 Levering en terugbezorging
In geval van losse verhuur van materiaal dient de opdrachtgever het
gehuurde bij de Opdrachtnemer op te halen en bij beëindiging van de
overeenkomst aan de Opdrachtnemer terug te bezorgen tenzij schriftelijk
anders overeengekomen. Het halen en terugbezorgen van het
gehuurde is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Door ondertekenen van het ontvangstbewijs bevestigt de
opdrachtgever dat hij het gehuurde compleet en in goede staat heeft
ontvangen.
Indien het gehuurde in combinatie met de levering van diensten is, zal
de Opdrachtnemer het transport verzorgen, de kosten hiervoor zullen
ten volle worden doorberekend aan de opdrachtgever conform
overeenkomst exclusief brandstofkosten, deze op nacalculatie.
De opdrachtgever is verplicht om het gehuurde in goede staat en in de
verpakking waarin het door hem is ontvangen, uiterlijk op het tijdstip
van het eindigen van de overeenkomst bij de Opdrachtnemer terug te
bezorgen, indien er toch gebreken geconstateerd worden bij
terugbezorgen of (gedeeltelijke) terugbezorging uitblijft is de
opdrachtgever een boete verschuldigd voor iedere dag of gedeelte
daarvan dat opdrachtgever in gebreke blijft met terugbezorgen.
Boete bedraagt 150% per dag van de overeengekomen dagprijs.
Indien opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met het
terugbezorgen van het gehuurde ondanks sommatie van de Opdrachtnemer deze binnen 24
uur te retourneren, is de opdrachtgever een boete verschuldigd ter
grootte van de nieuwwaarde van het ontbrekende artikel(en).
Na betaling van deze boete zal de eigendom van het niet terugbezorgde
deel van de Opdrachtnemer op de opdrachtgever overgaan, onverminderd
het recht van de Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding inclusief
hierdoor gemaakte kosten en gemiste inkomsten. Tevens zal aangifte
bij de politie worden gedaan.

Artikel 5 Transport
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om het gehuurde te
vervoeren in een andere verpakking dan de door de Opdrachtnemer ter
beschikking gestelde verpakking tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Schade ontstaan door vervoer in een andere
verpakking of door onzorgvuldigheid komt ten volle voor rekening
van de opdrachtgever.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te weigeren het gehuurde aan
de opdrachtgever af te geven indien in zijn oordeel het
vervoersmiddel onvoldoende waarborg biedt voor de veiligheid van
het gehuurde.
In het geval dat het transport door de Opdrachtnemer verzorgd wordt is
de opdrachtgever verantwoordelijk voor schades die zich buiten de
normale aansprakelijkheid voordoen, ook is het gehuurde tijdens het
laden en lossen op locatie voor de verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever, deze dient een veilige en controleerbare omgeving te
verzorgen om het gehuurde te laden en lossen.

Artikel 6 Betaling
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer
aangegeven.
De door opdrachtgever opgegeven prijzen zijn exclusief
omzetbelasting.
De in de overeenkomst genoemde prijs dient door de opdrachtgever
binnen de op de overeenkomst gestelde termijn voldaan te worden,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
In geval opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting
voldoet zullen de kosten die gemaakt worden om dit bedrag te
incasseren voor rekening van de opdrachtgever zijn.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek
6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport
Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens
rente verschuldigd.

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever
Alle schade aan het gehuurde ontstaan tijdens de huurperiode,
inclusief het transport naar en van de locatie, is voor rekening van
de opdrachtgever.
De opdrachtgever is verplicht het gehuurde te gebruiken in een
controleerbare, beveiligde omgeving, de opdrachtgever is
verantwoordelijk voor kosten die voortvloeien uit het realiseren van
een controleerbare, beveiligde omgeving.
Storingen in het functioneren van het gehuurde dienen onmiddellijk
te worden gemeld. Het is de opdrachtgever niet toegestaan reparaties
of modificaties aan het gehuurde te verrichten tenzij met schriftelijke
toestemming van de Opdrachtnemer.
De opdrachtgever is ten alle tijden verplicht de Opdrachtnemer toegang
tot het gehuurde te verschaffen.
Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt op het adres
aangegeven in de overeenkomst, opdrachtgever dient ten alle tijden
tijdens de overeenkomst periode telefonisch bereikbaar te zijn.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde door derden te
laten gebruiken of aan derden in onderhuur te geven, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
De opdrachtgever is verplicht het gehuurde te gebruiken met
inachtneming van de gebruiksaanwijzing en eventuele aanwijzing van de
Opdrachtnemer.
Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer direct op alle mogelijke wijzen en
zonder uitzondering in te lichten in geval van, schade, diefstal,
letsel of indien beslag wordt gelegd op Opdrachtnemers’ roerende- of
onroerende goederen of het gehuurde, of indien op andere wijze
(faillissement / surseance van betaling) Opdrachtnemers
eigendomsrechten dreigen te worden geschaad.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer aanvaardt wettelijke aansprakelijkheid tot
schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel (art.8) blijkt.
In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de
overeenkomst is de Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor
vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de
waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade
is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in
welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of
gevolgschade, schade wegens gederfde winst en kosten boven het
overeengekomen bedrag voor het achterwege gebleven product of
dienst.
Opdrachtnemer is voorts in geen geval aansprakelijk voor
vertragingsschade, schade wegens overschrijding van de levertermijn
als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg
van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie,
voorbereiding of materiaal door de opdrachtgever.
De door Opdrachtnemer te betalen schadevergoeding wegens
toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst zal
in geen geval meer bedragen dan 100% van het bedrag zoals
omschreven in de overeenkomst (exclusief omzetbelasting). De in dit
artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de
door opdrachtgever bedongen en door Opdrachtnemer verleende
creditering.
In geval van onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer, zijn werknemers
of ondergeschikten waarvoor opdrachtgever rechtens aansprakelijk
gehouden kan worden, is de Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor
vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove
schuld.
Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade wegens onrechtmatige
daad anders dan hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk
uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan zal de
schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van
samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen
geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) zoals
beschreven in de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan
zich de gebeurtenis heeft voorgedaan.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is
steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade de
Opdrachtnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, de schade
schriftelijk meldt.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die Opdrachtnemer
mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband
houden met de door opdrachtgever geleverde zaken of diensten,
daaronder begrepen: aanspraken van derden, werknemers van
Opdrachtnemer, die in verband met het uitvoeren van de overeenkomst
schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van
opdrachtgever of van onveilige situaties op, of om de locatie zoals in
de overeenkomst omschreven. Aanspraken van derden die schade
lijden welke het gevolg is van een gebrek aan de door opdrachtgever
geleverde producten of diensten die door opdrachtgever werden
gebruikt of gewijzigd onder toevoeging of in samenhang met eigen
producten of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever
bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik of wijzigingen
als hiervoor bedoeld.

Artikel 9 Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige
verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een
omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.
De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van de
Opdrachtnemer te komen: werkstaking, verkeers- transport- of
bedrijfsstoring, onlusten, letsel of ernstige ziekte van de
Opdrachtnemer, extreme weersomstandigheden, oorlogstoestanden en één
van bovenstaande zaken bij toe Opdrachtnemers waardoor producten niet
tijdig aanwezig kunnen zijn.

Artikel 10 Opzegging in geval van tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever
behoudt zicht het recht voor de overeenkomst te
beëindigen wanneer de opdrachtgever geheel of ten dele zijn
verplichtingen uit de overeenkomt en deze algemene voorwaarden niet
nakomt.
In geval van opzegging dient de opdrachtgever al het gehuurde
onmiddellijk te retourneren aan de Opdrachtnemer.
De opdrachtgever is aan de Opdrachtnemer de prijs verschuldigd
conform de percentages zoals omschreven bij annuleren (artikel 11)
(inclusief omzetbelasting). Indien Opdrachtnemer schade lijdt, dient de
opdrachtgever deze tevens te vergoeden.

Artikel 11 Annuleren
Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te annuleren.
Annulering dient schriftelijk te geschieden. In geval van annulering
zal de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd zijn, deze
worden als volgt worden berekend:
– In geval van annulering van meer dan 30 dagen voor begin van de
overeenkomst: €25,- (exclusief omzetbelasting)
–  In geval van annulering met ingang van 30 tot en met 15 dagen
voor het begin van de overeenkomst: 25% van de overeenkomst
(exclusief omzetbelasting met een minimum van €25,-)
–  In geval van annulering met ingang van 14 tot en met 7 dagen voor het begin van de
overeenkomst: 50% van de overeenkomst
(exclusief omzetbelasting met een minimum van €25,-)
–  In geval van annulering minder dan 7 dagen voorafgaand aan de
ingang van de overeenkomst: 75%
(exclusief omzetbelasting met een minimum van €25,-)
–  Vanaf één dag (24 uur) voor het begin van de overeenkomst is er
geen restitutie mogelijk: 100% van de overeenkomst
(exclusief omzetbelasting met een minimum van €25,-)
Kosten gemaakt door de Opdrachtnemer bij derden bijvoorbeeld
inhuur van transport of extra materiaal zullen ten volle worden
doorberekend aan de opdrachtgever, wel zal de Opdrachtnemer ten volle
proberen deze kosten te vermijden of te verminderen.

Artikel 12 Wijzigen en aanvullen
Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts geldig
indien schriftelijk overeengekomen. Op mondelinge nevenafspraken
kan geen beroep worden gedaan indien en voor zover zij met de
bovenstaande bepaling in strijd zijn.

Artikel 13 Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te
staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.

Artikel 14 Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis
van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis
te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.